Materská škola Ondrašovská

Bocian
Materská škola Ondrašovská

msondrasova@gmail.com, 044/5522958

Čo je nové

POPLATKY V MŠ:

NA ZÁKLADE VŠEOBECNO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ č. 8/2019/VZN SA OD 1.9.2019 ZVYŠUJE POPLATOK ZA STRAVNÉ NA 1,55 .

STRAVNÉ:   

Desiata: 0,36 €

Obed: 0,85 €

Olovrant: 0,24 €

Réžia: 0,10 €

Spolu na 1 deň: 1,55 €

Zálohová platba na mesiac: 31,- € (t.j.20 dní x 1,55 € )

PREDŠKOLÁCI uhradia tiež 1 platbu 31,- EUR. Táto zálohová platba bude na úhradu doplatkov stravy, prípadne na úhradu včas neodhlásenej stravy. (dotácia na stravu 1,20 eur, doplatok rodiča 0,35 eur, neodhlásená strava plná suma 1,55 eur)
Po vyčerpaní zálohovej platby bude rodič upozornený na doplatenie.

Platba za stravné sa uhrádza do 5. dňa v mesiaci na č. účtu, IBAN: SK26 5600 0000 0016 0044 7046

 

ŠKOLNÉ - na základe prijatého VZN č. 10/2017 od 1.1.2018  

Deti od 2 do 3 rokov veku: 30,- €

Deti od 3 do 6 rokov veku: 15,- €

Deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky školné neuhrádzajú !

Prázdninová činnosť na júl a august 30,- €

Platba za školné sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v danom mesiaci  na číslo účtu, IBAN: SK53 5600 0000 0081 4745 7001

Platba na prázdninovú činnosť sa uhrádza najneskôr do 10. júna príslušného roka !

VARIABILNÝ SYMBOL - prosíme uvádzať pri obidvoch platbách pridelené číslo. Ďakujeme.

 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič, najneskôr do  6:30 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa na číslo telefónu:

044/5522958

footer