Materská škola Ondrašovská

Bocian
Materská škola Ondrašovská

msondrasova@gmail.com, 044/5522958

Čo ponúkame

Materská škola v Demänovej poskytuje predprimárne vzdelávanie s cieľom rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa s rešpektovaním individuality detí, zabezpečuje kvalitnú prípravu na vstup do ZŠ, zdravé prostredie, športové aktivity a krúžkovú činnosť podporujúcu nadanie a záujmy dieťaťa.

Východiskom výchovno-vzdelávacej práce v MŠ je Školský vzdelávací program "Poznávame svet s krtkom" so zameraním na environmentálnu a regionálnu výchovu. Máme vypracovaný pohybovo-edukačný program " Krtko poznáva svoje rodisko" zameraný na poznávanie najbližšieho okolia a pohybové aktivity v prírodnom prostredí. Zabezpečujeme pre deti tiež rôzne aktivity –pravidelné návštevy Galérie P.M.Bohúňa v Lipt. Mikuláši spojené s výtvarnými aktivitami, návštevy knižnice, divadelných predstavení a výstav v Liptovskom Mikuláši, spolupráca s MP v Lipt. Mikuláši- projekt Macko Uško - zameraný na bezpečnosť a ochranu zdravia detí.

 

V októbri 2003 sa materská škola zaradila medzi Školy podporujúce zdravie, v roku 2006 sa naša MŠ spolu so ZŠ zapojila do celoslovenského projektu podpory zdravia Adamko hravo – zdravo.

 

Kvalitná spolupráca so ZŠ umožňuje deťom bezproblémový prechod do ZŠ, deti sa navzájom poznajú, poznajú aj zamestnancov školy a jej priestory.

 

Na škole je zabezpečená spolupráca s logopédom, PPP a DIC.

 

Máme veľmi dobrú spoluprácu s rodičmi, rodičia sa zapájajú do života v MŠ, spolupracujú pri organizovaní rôznych spoločných akcií, pomáhajú pri úprave areálu školy.V roku 2003 vytvorili OZ rodičov detí materskej školy.

Počas celého roku pripravujeme aj v spolupráci s rodičmi rôzne aktivity :

-tvorivé dielne s rodičmi, akcie so starkými a pre starkých, Mikuláš,Vianočné stretnutia,Vianočné stretnutie s rodičmi, vychádzky do blízkeho i vzdialenejšieho okolia , zimné hry a vzájomné návštevy so ZŠ, karneval, vynášanie Moreny, športové aktivity (Deň chôdze, Beh oslobodenia Bodíc, Viacboj všestrannosti , lyžiarsky a plavecký výcvik)....

 

Plánované akcie v školskom roku 2014/2015

 • IX. Deň chôdze - vychádzka okolo Váhu, Demänovky
 • X. Plody jesene - zdravá výživa, tvoríme z plodov
  Našim starkým - mesiac úcty k starším
 • XI. Veselé šarkany - výroba a prehliadka šarkanov
  Zdravo a bezpečne - spolupráca s MP
 • XII . Vitaj Mikuláš - besiedka v MŠ
  Tešíme sa na Vianoce - pečenie medovníkov, posedenie s najbližšími pri stromčeku
 • I. Zimné radovánky - hry na snehu
 • II. Už je tu karneval - fašiangy, maškarný ples
  Učíme sa lyžovať - lyžiarsky výcvik
 • III. Jarné inšpirácie - vynášanie Moreny
  Moja obľúbená kniha - týždeň s knihou
 • IV. My sme smelí vojaci - návšteva PKA
  Škôlkarsky Deň zeme - brigáda s rodičmi v školskej záhrade
 • V. Deň rodiny - program a hry s rodičmi
  Hore kopcom dolu kopcom - spoločná vychádzka do prírody
 • VI. Detské radosti - týždeň akcií k MDD, výlet
  Čarovná noc - rozlúčka s predškolákmi  

Pravidelná spolupráca počas školského roka: 

Základná škola - podľa plánu

Detské integračné centrum - podľa potreby

Pedagogicko - psychologická poradňa - podľa potreby

Klub seniorov - podľa pozvania

Galéria P.M. Bohúňa - podľa plánu

Knižnica G.F.Belopotockého - podľa plánu

Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva , Múzeum Čierny orol , Múzeum J.Kráľa, PKA

Mestská polícia

Divadelné predstavenia

footer