Materská škola Ondrašovská

Bocian
Materská škola Ondrašovská

msondrasova@gmail.com, 044/5522958

Náš deň

Usporiadanie činností počas dňa

 

6.30 hod.- otvorenie MŠ

  • Schádzanie sa detí, individuálne alebo skupinové hry a hrové činnosti podľa voľby detí, edukačné aktivity, osobná hygiena, ranný kruh
  • Pohybové a relaxačné cvičenia

8.40 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata

  • Edukačné aktivity – zamerané na získavanie výtvarných, hudobných, hudobno-pohybových, dramatických, grafomotorických, matematických, informačných, prírodovedných kompetencií 
  • Pobyt vonku – spojený s vychádzkou do blízkeho okolia alebo realizovaný na školskom dvore  so zameraním na environmentálne aktivity, na dopravnú výchovu na školskom dopravnom ihrisku, alebo hry na pieskovisku

11.40 hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygieny, obed

  • Odpočinok, u starších detí krúžková činnosť

14.15 hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant

  • Edukačné aktivity, individuálne alebo skupinové hry až do odchodu detí z MŠ

16.30 hod. - koniec prevádzky

footer