Materská škola Ondrašovská

Bocian
Materská škola Ondrašovská

msondrasova@gmail.com, 044/5522958

Zameranie

Hlavným zameraním materskej školy je rozvíjať u detí environmentálne cítenie, zdravý životný štýl a pestovať u detí správne návyky a postoje k životnému prostrediu.

Vymedzenie vlastných cieľov výchovy a vzdelávania:

1. Prostredníctvom environmentálnych zážitkov rozvíjať u detí kladný vzťah k prírodnému prostrediu, poznávať a objavovať okolie v ktorom žije
2. Podporovať a rozvíjať myšlienku „zdravého životného štýlu“, realizovať aktivity na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia
3. Využívať aktivizujúce a inovačné metódy na základe vlastných skúseností a zážitkového učenia, čo najviac aktivít realizovať v prírode
4. Umožniť deťom pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a podporovať prirodzenú túžbu po pohybe
5. Podporovať rozvoj priateľských vzťahov, vyjadrovať vlastné pocity a rozvíjať postoje, ktoré vedú k vzájomnej spolupatričnosti
6. Rozvíjať slovný prejav adekvátne k rôznym situáciám, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť na dosiahnutie kvalitnej pripravenosti do ZŠ
7. Podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa hrou, zážitkom, skúmaním, bádaním, pokusom a tým ho pripraviť na celoživotné vzdelávanie
8. Ovládať základnú počítačovú techniku – PC, interaktívna tabuľa, fotoaparát, tlačiareň, prakticky ju využívať pri získavaní poznatkov o okolitej prírode

footer